Müügi üld­tingimused

Baltic Fence OÜ müügi üldtingimused seisuga 01.01.2022.

Käesolevad üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) määravad kindlaks Baltic Fence OÜ, registrikood 10847631, aadress Kaevu 5 Tallinn (edaspidi Müüja) poolt kliendile (edaspidi Ostja) toodete müümise tingimused ja korra.

1. ÜLDSÄTTED

1.1  Käesolevad Üldtingimused kohalduvad igakordselt kõikidele tehingutele, mille sisuks on Müüja poolt Ostjale müüdavate toodete (edaspidi Tooted) müümine, sõltumata sellest, kas Pooled on Toodete müümises kokku leppinud Päringupoes või e-maili teel.

1.2  Baltic Fence OÜ päringupood (edaspidi Päringupood) on Müüja poolt loodud veebikeskkond, mille vahendusel toimub Ostja poolt päringute esitamine Toodete ostmiseks Müüjalt.

1.3  Käesolevad Üldtingimused kohalduvad Toodete müümisel nii füüsilisele kui juriidilisele isikule. Väljaspool oma iseseisvat majandus- ja kutsetegevust tegutsevale füüsilisest isikust Ostjale (tarbija võlaõigusseaduse § 1 lg 5 tähenduses) kehtivad Üldtingimused niivõrd kuivõrd need ei lähe vastuollu Eesti Vabariigi õigusaktides sisalduvate tarbijat puudutavate imperatiivsete sätetega.

1.4  Müüjal on õigus neid Üldtingimusi mistahes ajal ühepoolselt muuta. Müüja teatab Üldtingimuste muudatustest Ostjale Müüja kodulehel, e-maili teel või muul viisil vähemalt neliteist (14) päeva enne muudatuste jõustumist. Tellimustele, mille Ostja on esitanud enne Üldtingimuste mistahes uue versiooni kehtima hakkamist, kohaldub Üldtingimuste versioon, mis kehtis ajal, mil Ostja tellimuse esitas.

2. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

2.1  Päringupoes kuvatavad Tooted on tavapäraselt laos olemas, v.a juhul, kui pole märgitud teisiti.

2.2  Päringupoes kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad vähesel määral erineda tegelikust Tootest tulenevalt puidu loomulikust kuivamisest või pundumisest.

2.3  Ostjal on võimalus edastada päring, kus ta märgib soovitavad Tooted koos küsimustega vastaval väljal ning sisestab tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress). Päringu esitamisega kinnitab Ostja, et ta on vähemalt 18-aastane. Päringu saatmisel märgib Ostja eelistatud makseviisi ning kauba kättesaamise viisi.

2.4  Ostja kohustub esitama päringus tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta täitmisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.5  Müüja poolt volitatud isik saab päringu kätte ning vastab Ostjale e-maili teel, selgitades Toodete saadavust, nende hindasid, pakub välja võimaliku tarneaja ja vastab küsimustele.  

2.6  Müüjal tekib kohustus Tooted müüa ning Ostjal kohustus Tooteid osta üksnes juhul kui Ostja on omakorda Müüja poolt saadetud e-mailile vastanud ja tellimuse kinnitanud.

3. HINNAD

3.1  Kõik Päringupoes näidatud või Müüja poolt e-maili teel edastatud hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

3.2  Müüjal on õigus igal ajal muuta Päringupoes kuvatavaid hindu. Kui Päringupoes on muudetud hindu peale Ostja poolt tellimuse kinnitamist, siis kohustub Müüja tarnima Ostjale vastavad Tooted tellimuse kinnitamise hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

3.3  Toodete eest tasumine toimub sõltuvalt Ostja valikust kas Müüja poolt saadetud arve alusel või järelmaksuga (LIISI järelmaks, mille teenusepakkujaks on AS Holm Bank).

3.4  Kui Ostja on valinud arve teel maksmise, edastab Müüja pärast Ostja poolset tellimuse kinnitust Ostjale arve e-maili teel, mille Ostja kohustub tasuma hiljemalt 14 päeva jooksul arvel toodud arveldusarvele.

3.5  Kui Ostja on valinud LIISI järelmaksu, on teenusepakkujaks AS Holm Bank, kellele Müüja edastab andmed tellimuse hinna kohta ning saadab seejärel vastava makselingi Ostjale. Ostja esitab vastava järelmaksu taotluse ning positiivse vastuse korral jõuab Müüjani teade tellimuse finantseerimise kohta.

3.6  Sularahatehingud sooritatakse Müüja territooriumil eelneval kokkuleppel.
 

4. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

4.1  Ostjal on õigus valida kahe erineva Toodete kättesaamisviisi vahel:

4.1.1  Tooted toimetatakse Ostjani Eesti Vabariigi piires (mandriosa ja suuremad saared – Saaremaa, Hiiumaa, Muhumaa) Müüja poolt korraldatud transpordiga (lisatasu eest);

4.1.2  Ostja tuleb ise  kokkulepitud ajal Toodetele järele Müüja lao asukohta (Kaare 35, Türi linn, Järvamaa).

4.2  Kui Ostja on valinud kohaletoimetamise viisiks Müüja transpordi, siis lisab Müüja vastava lisatasu Toodete arvele pärast tarneviisi ja maksumuse kooskõlastamist. Müüja kohustub Tooted kohale toimetama hiljemalt 15 kalendripäeva jooksul arves toodud summa laekumisest Müüja arveldusarvele. Tooted toimetatakse päringu esitamisel näidatud aadressile ja täpne kohaletoimetamise aeg lepitakse Ostjaga kokku päringu esitamisel näidatud telefoni või e-posti teel.

4.3  Kui Ostja on valinud kauba kättesaamisviisiks kaupadele ise järele tulemise Müüja asukohta, siis informeeritakse Ostjat telefoni või e-posti teel, kui tema poolt tellitud Tooted on valmis üleandmiseks. Vastav info edastatakse Ostjale hiljemalt 5 tööpäeva jooksul arves toodud summa laekumisest Müüja arveldusarvele.

4.4  Toodete üleandmine toimub vaid päringus märgitud Ostjale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Müüja väljastab Tooted kolmandatele isikutele ainult juhul, kui Ostja on vastavat isikut selleks volitanud ning edastanud Müüjale e-maili teel selle isiku nime ja isikukoodi. Müüjal on õigus vastava isiku isikusamasus tuvastada dokumendi abil.

4.5  Toodete juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle tellitud Toodete valduse Ostjale üleandmisega.

4.6  Kui Ostja on valinud Toodetele ise järele tulemise variandi ning Müüja on kokkulepitud päeval tellitud Tooted Ostjale üleandmiseks valmis seadnud ning on sellest Ostjale teada andnud, kuid Ostja keeldub põhjendamatult tellitud Toodete vastuvõtmisest või Toodete vastu võtmist ei toimu mistahes muul põhjusel, siis loetakse tellitud Toodete juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale üle läinuks kokkulepitud päeva möödumisel.

5. LEPINGUST TAGANEMINE ENNE TÄITMIST

5.1  Kui Ostja soovib pärast tellimuse kinnitamist, kuid enne Toodete kohaletoimetamist (või nendele järeleminemist) lepingust taganeda, siis kohustub Ostja sellest võimalikult kiiresti Müüjat kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil tellimused@balticfence.ee avatud meilivestluse vastusena. Uue kirjavahetuse alustamise puhul tuleb märkida tellimuse andmed (tellitud Tooted koos arvenumbriga), millest soovitakse taganeda ning lisada Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

5.2  Kui eelnevalt kirjeldatud taganemisavaldus on saadetud pärast Müüja poolt lepingu täitmist (ehk Toodete kohaletoimetamist või nende valmis seadmist Müüja asukohas), siis toimub lepingust taganemine vastavalt Üldtingimuste peatükile 6.

5.3  Müüja kannab Ostja tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.

5.4  Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale. 

6. TAGANEMISÕIGUS

6.1  Päringupoe ja e-maili teel sõlmitud lepingutele kehtib 14-päevane sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemisõigus. Tähtaeg algab päevast, mil Tooted on Ostjale üle antud. Käesolev taganemisõigus ei kohaldu, kui Ostjaks on juriidiline isik.

6.2  Käesolevas peatükis sätestatud tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi Tooteid kasutada muul viisil kui on vajalik Toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes. Tagastatav Toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata, st. tagastada ei saa Tooteid, mida on üritatud juba kokku panna.

6.3  Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemiavaldus meiliaadressile tellimused@balticfence.ee hiljemalt 14 päeva jooksul Toodete kättesaamisest. Taganemisavaldus peab sisaldama järgmist informatsiooni – Ostja andmed (nimi, telefoninumber, e-mail aadress), tellimuse kuupäev, ostudokumendi (arve) number. Taganemiseks võib kasutada tüüpvormi  (https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf).

6.4  Lepingust taganemisel tuleb tarbijal Toode viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast taganemisavalduse esitamist tagastada (või see üle anda vedajale).

6.5  Tagastamisel kantakse Ostjale raha (muu hulgas Ostja poolt kantud asja kättetoimetamise kulu) tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast taganemisavalduse saamist. Müüja võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on Toote tagasi saanud või kuni Ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

6.6  Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.

6.7  Ostja kohustub kandma Toodete tagastuskulud, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv Toode ei vasta lepingutingimustele.

6.8  Juhul kui peale Toodete tagastamist ilmneb, et need ei vasta Üldtingimuste  punktis 6.2 toodud tingimustele, siis vastutab Ostja Toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest ning Müüjal on õigus nõuda Ostjalt hüvitist ulatuses, mille võrra asja väärtus vähenes.

7. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

7.1  Müüja vastutab Ostjale müüdud Toodete lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas Toote üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates Toote üleandmisest Ostjale. Esimese kuue kuu jooksul Toote üleandmisest Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba Toote üleandmise ajal.

7.2  Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda Müüja poole kasutades selleks tema veebilehel toodud kontaktandmeid.

7.3  Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast Toote üleandmist Ostjale.

7.4  Müüja ei vastuta defektiga Toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

7.5  Kui Tootel on puudused, mille eest Müüja vastutab, parandab või asendab Müüja puudusega Toote. Kui Toodet ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Müüja Ostjale Toote eest tasutud ostuhinna.

7.6  Müüja vastab Ostja poolt esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

7.7  Müüja poolsel Üldtingimuste rikkumisel on Ostjal õigus kasutada võlaõigusseaduses toodud õiguskaitsevahendeid.

8. ERIMEELSUSED

8.1  Üldtingimustest tulenevat erimeelsused vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

8.2  Kui pooled ei suuda lahendada vaidlusi läbirääkimiste teel 15 (viieteistkümne) päeva jooksul, lahendatakse vaidlused lõplikult Eesti Vabariigi seadustes kehtestatud korra alusel.

8.3  Ostja võib esitada poest ostetud kauba või teenuse taotluse ja/või kaebuse Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ametile (Sõle 23a, 10614 Tallinn, telefoni teel: +372 667 2000 või +372 620 1707, faksi teel: +372 667 2001, e-posti teel: info@ttja.ee, Ameti veebilehel https://www.ttja.ee) või täites avalduse iseteeninduskeskkonnas https://www.ttja.ee/e-teenindusse-sisenemine

Baltic Fence OÜ

Registrikood: 10847631

Aadress: Kaevu 5, Tallinn

E-mail: tellimused@balticfence.com

Telefoninumber: +372 385 7184